010-56540408

​​​​​
010-58032106Mikrotron EoSens系列是分体式高速相机,通过图像采集卡连接计算机使用,这一系列产品具有高稳定性、高帧速等特点。

应用领域:流体研究/PIV材料试验/分选运动分析激光三维测量高精度测量/检测空中侦察机械故障在线分析等;  产品特色:高分辨率,高帧速;高传输带宽小型化设计符合EMVA1288标准。

产品主要参数:


系列名称

CoaxPress接口系列

CameraLink接口系列

Fiber接口系列

分辨率和帧速

EoSens 3CXP: 
1696x1710像素@566fps
EoSens 4CXP: 

2336x1728像素@563fps

EoSens 12CXP+: 
4096x3072像素@165fps

EoSens 25CXP+: 
5120x5120像素@80fps

EoSens 1.1CXP:
1280x864像素@2060fps

EoSens 1.1CXP2:
1280x864像素@3660fps

EoSens 2.0CXP2:
1920x1080像素@2220fps

EoSens CL FULL: 
1280x1024像素@506fps

EoSens 3CL :
1696x1710像素@285fps

EoSens 25CL+: 

5120x5120像素@31fps

EoSens 3Fiber: 
1696x1710像素@566fps

EoSens 4Fiber: 
1696x1710像素@565fps

像元大小

EoSens 3CXP: 8微米

EoSens 4CXP:7微米

EoSens 12/25CXP+:4.5微米


EoSens 1.1CXP:13.7微米

EoSens 1.1CXP2:13.7微米

EoSens 2.0CXP2:10微米

EoSens CL FULL: 14微米

EoSens 3CL : 8微米

EoSens 25CL+: 4.5微米

EoSens 3Fiber: 8微米

EoSens 4Fiber: 7微米

动态范围

EoSens 3CXP:80dB

EoSens 4CXP:60dB

EoSens 12/25CXP+: 59dB


EoSens 1.1CXP / EoSens1.1CXP2/
EoSens 2.0CXP2:60dB

 EoSens CL FULL: 57dB

 EoSens 3CL:80dB

 EoSens 25CL+: 59dB

 80/60dB

数据接口

CoaxPress

Cameralink

Fiber

EoSens 3CXP:

系列名称

CoaxPress接口系列

CameraLink接口系列

Fiber接口系列

分辨率
和帧速

EoSens 3CXP: 
1696x1710像素@566fps
EoSens 4CXP: 

2336x1728像素@563fps

EoSens 12CXP+: 
4096x3072像素@165fps

EoSens 25CXP+: 
5120x5120像素@80fps


EoSens 1.1CXP:
1280x864像素@2060fps

EoSens 1.1CXP2:
1280x864像素@3660fps

EoSens 2.0CXP2:
1920x1080像素@2220fps

EoSens CL FULL: 
1280x1024像素@506fps

EoSens 3CL :
1696x1710像素@285fps

EoSens 25CL+: 

5120x5120像素@31fps


EoSens 3Fiber: 
1696x1710像素@566fps

EoSens 4Fiber: 
1696x1710像素@565fps

像元大小

EoSens 3CXP: 8微米

EoSens 4CXP:7微米

EoSens 12/25CXP+:4.5微米


EoSens 1.1CXP:13.7微米

EoSens 1.1CXP2:13.7微米

EoSens 2.0CXP2:10微米

EoSens CL FULL: 14微米

EoSens 3CL : 8微米

EoSens 25CL+: 4.5微米

EoSens 3Fiber: 8微米

EoSens 4Fiber: 7微米

动态范围


EoSens 3CXP:80dB

EoSens 4CXP:60dB

EoSens 12/25CXP+: 59dB


EoSens 1.1CXP / EoSens1.1CXP2/
EoSens 2.0CXP2:60dB

 EoSens CL FULL: 57dB

 EoSens 3CL:80dB

 EoSens 25CL+: 59dB

 80/60dB

数据接口

CoaxPress

Cameralink

Fiber